SIGN IN 
  • Audio host :    心涛&洋洋
  • Published :     12/03/2014
  • Category :     LifeStyle
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
Vietnamese translation
Title
住址
Summary
心涛虽然知道洋洋的家住在哪里,但是不知道详细的地址,他为什么要详细地址呢?请听一下课文。
Content
心涛:洋洋,你的住址是什么?
洋洋:你不是知道我家在哪儿吗?
心涛:我知道,但是我不知道详细地址啊。
洋洋:你要详细地址干吗?
心涛:我要去西藏旅游,到时候给你寄明信片。
洋洋:谢谢!祝你在西藏玩得愉快!
Average Rank: ★★★★★ by vietdungcdt    
Lesson Title:
Địa chỉ
Lesson Summary:
Tuy rằng Xintao đã biết nhà của YangYang ở đâu, nhưng vẫn chưa rõ chính xác địa chỉ, tại sao bạn ấy lại cần biết địa chỉ? Xin hãy nghe bài khóa sau.
Lesson Content:
Xīn tāo: Yang Yang, địa chỉ của bạn là gì?
YangYang: Bạn không phải đã biết nhà của tôi ở đâu rồi sao?
Xin tao: Tôi biết, nhưng mà tôi chưa biết chính xác địa chỉ.
YangYang: Bạn cần biết chính xác để làm gì?
Xin tao: Tôi sẽ đi du lịch Tây Tạng, để tới lúc đó gửi tới bạn tấm bưu thiếp.
YangYang: Cám ơn, Chúc bạn đi chơi Tây Tạng thật vui vẻ!
Translated by: vietdungcdt   At 4/11/2017 8:01:00 PM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese