SIGN IN 
  • Audio host :    心涛&洋洋
  • Published :     09/08/2014
  • Category :     ART and CRAFT
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
Vietnamese translation
Title
旅游
Summary
Content
洋洋:心涛,我在这里!
心涛:洋洋,对不起,我迟到了。
洋洋:没关系,火车马上开了。我们快走吧!
心涛:等等!我把火车票和身份证拿出来。咦,我的身份证呢?
洋洋:别着急,还有一点儿时间,你慢慢找!
心涛:嗨,我已经把身份证放在上衣口袋了,现在越来越健忘了。
洋洋:那我们出发吧!
心涛:出发!
Average Rank: ★★★★★ by vietdungcdt    
Lesson Title:
Du lịch
Lesson Summary:
Du lịch
Lesson Content:
Yángyáng: Xīn tāo,, tôi ở đây!
Xīn tāo: Yángyáng, xin lỗi, tôi đã đến trễ rồi.
Yángyáng: không vấn đề gì đâu, tàu hỏa chạy ngay đấy, chúng ta lên nhanh thôi!
Xīn tāo: đợi một chút, tôi cầm vé tàu và chứng minh nhân dân ra đã. Ơ, chứng minh thư của tôi đâu?
Yángyáng: Đừng lo, vẫn còn một lúc nữa, bạn hãy từ từ tìm.
Xīn tāo: Ôi, tôi đã cầm chứng minh thư để ở túi áo khoác ngoài rồi, bây giờ ngày càng quên hơn.
Yángyáng: Chúng ta xuất phát thôi.
Xīn tāo: Xuất phát nào!
Translated by: vietdungcdt   At 4/11/2017 8:40:00 PM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese