• AUDIO HOST :    汉生&乐乐
  • PUBLISHED :      03/21/2011
  • CATEGORY :      Travel
TRANSLATION
Vietnamese translation
Title
你去过北京的哪些地方?
Summary
你来过北京吗?如果你来北京的话,你最想去哪儿?
Content
汉生:玛丽,你来北京多长时间了?
玛丽:我来北京两个半月了。
汉生:你去过哪些地方?
玛丽:我去过天安门和故宫。
汉生:这些地方有意思吗?
玛丽:很有意思。
Average Rank: ★★★★★ by hoangsilk    
Lesson Title:
bạn đi tới những nơi nào ở bắc kinh rồi
Lesson Summary:
bạn đến bắc kinh chưa. nếu bạn đến bắc kinh. bạn muốn đi tới đâu nhất
Lesson Content:
Hán sinh: Mã Lệ: cậu đến bắc kinh bao lâu rồi!
Mã lễ: mình đến bắc kinh 2 tháng rồi
Hán Sinh: Bạn đi qua những nơi nào rồi
Mã Lệ: Mình đi Thiên An Mông. Tử Cấm Thành
Hán Sinh: Những nơi đó có ý nghĩa không.
Mã Lệ: rất ý nghĩa
Translated by: hoangsilk   At 3/22/2011 2:28:00 AM         
Copyright ® 2013 CSLPod.com. All Rights Reserved.   Privacy Policy
Language