SIGN IN 
  • Audio host :    心涛&洋洋
  • Published :     02/03/2014
  • Category :     Education
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
Vietnamese translation
Title
图书馆(2)
Summary
你喜欢图书馆吗?你经常去图书馆借书吗?
Content
学生:你好,我想借这几本书。
工作人员:请出示您的借书证。
学生:好的。这是我的借书证。
工作人员:一共三本书,请拿好。
学生:谢谢。请问这三本书什么时候还?
工作人员:请在九月二十日之前归还。
学生:谢谢!
Average Rank: ★★★★★ by chinhmiss_you    
Lesson Title:
Thư viện (2)
Lesson Summary:
Bạn có thíc thư viện không? bạn có thường đi thư viện mượn sách không?
Lesson Content:
Học Sinh: chào cô, em muốn mượn mấy quyển sách.
Nhân Viên: em trình thẻ mượn sách ra đây.
Học Sinh: vâng ạ. Đây là thẻ mượn sách của em ạ.
Nhân Viên: tổng cộng 3 quyển sách, em lấy đi.
Học Sinh: cảm ơn. xin hỏi 3 quyển sách này lúc nào trả vậy cô?
Nhân Viên: làm ơn trả lại trước ngày 20 tháng 9 nhé.
Học Sinh: cảm ơn cô ạ!
Translated by: chinhmiss_you   At 2/4/2014 7:04:00 PM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese